„Oriflame“ NUOSTATOS IR SĄLYGOS

 

 

Šie Nuostatai ir sąlygos (toliau – Sąlygos), Sekmės planas (įskaitant Etikos kodeksą ir Elgesio taisykles), Komercinės programos bei Vidaus politika ir procedūros nustato Oriflame taisykles, principus, verslo partnerių teises ir pareigas. Jei su jomis sutiksite, sudarys teisiškai įpareigojantį susitarimą tarp ORIFLAME HOLDINGS BV, registruotame Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nyderlandai (toliau – „Oriflame“, Mes) ir Jūsų (toliau – Jūs, „Oriflameverslo partneris), bei pakeis visus ankstesnius susitarimus, atstovavimus ir įsipareigojimus. Patariame atsispausdinti arba išsisaugoti Sąlygų ir kitų su sutartimi susijusių dokumentų kopijas.

Pasiliekame teisę keisti Sutartį, taip pat ir šias Sąlygas. Dokumento pabaigoje nurodyta data, kada paskutinį kartą Sąlygos buvo atnaujintos. Mes informuosime Jus apie pakeitimus, kaip nurodyta šiose Sąlygose. Jūs esate atsakingi už susipažinimą su visais pakeitimais.

 

 1. SĄVOKOS

 

Šiose Sąlygose vartojamos toliau pateiktos sąvokos:

 1. Etikos kodeksas ir Elgesio taisyklės: privalomųjų taisyklių rinkinys, kuris sudaro dalį „Oriflame“ sėkmės plano ir reglamentuoja verslo partnerių elgesį su „Oriflame“, klientais ir kitais „Oriflame“ verslo partneriais.
 2. Klientas: bet kuris fizinis asmuo (nepriklausomai nuo to, ar yra registruotas kaip „Oriflame“ klientas), kuris internetu (pavyzdžiui, svetainėje) arba kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, telefonu) perka „Oriflame“ gaminius ir tai daro visiškai arba beveik visiškai su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais.
 3. „Oriflame“ katalogas: periodiškai „Oriflame“ leidžiamas popierinis ir elektroninis leidinys, kuriame pateikiami „Oriflame“ gaminių pasiūlymai ir mažmeninės kainos.
 4. Katalogo galiojimo laikotarpis: ant kiekvieno katalogo viršelio nurodytas laikotarpis, kurio metu galioja tame „Oriflame“ kataloge nurodyti pasiūlymai.
 5. Komercinės programos: rinkodaros ir pardavimo programos, kurias retkarčiais remia “Oriflame”;
 6. „Oriflame“ grupė: Oriflame Holdings AG, jos pagrindinė valdančioji įmonė ir bet kuris kitas subjektas, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai valdo pagrindinė valdančioji įmonė.
 7. „Oriflame“ gaminiai: kosmetika ir susijusios priemonės, taip pat kai kurie „Oriflame“ prekių ženklo siūlomi maisto papildai ir maisto produktai. Kataloge pateikiami pagrindiniai gaminių aprašymai.
 8. „Oriflame“ sėkmės planas arba Sėkmės planas: dokumentas, kuriame paaiškinama bendradarbiavimo su „Oriflame“ nauda ir galimybės užsidirbti. Čia galima parsisiųsti Sėkmės plano kopiją.
 9. „Oriflame“  brošiūra:  dokumentas,  kuris  trumpai  ir  suprantamai  pristato  bendradarbiavimo  su
 10.  „Oriflame“ teikiamą naudą – „Oriflame“ gaminius ir galimybę užsidirbti. Šis „Oriflame“ sėkmės planu pagrįstas dokumentas yra trumpesnis, jį lengviau suprasti ir pateikti.
 11. „Oriflame“ prekių ženklai: „Oriflame“ pavadinimas, „Oriflame“ logotipas ir mūsų gaminamų, reklamuojamų, parduodamų ar platinamų gaminių ar gaminių serijų pavadinimai.
 12.  Vidaus politika ir procedūros: vidaus politika ir procedūros, kurios susijusios su kompensavimo plano teikiama nauda; ir visi Sėkmės plano variantai, pritaikyti vietos politikai, kurie yra Verslo partnerio Sutarties dalis;

 13.  Kainos: „Oriflame“ nustatytos ir kainoraštyje nurodytos „Oriflame“ gaminių kainos, kurios galioja pateikiant užsakymą.

 14. Teritorija: Lietuvos Respublika.

 15. Asmens duomenys: informacija, kurią Jūs pateikiate „Oriflame“ verslo partnerio registracijos metu, taip pat visa papildoma informacija, kurią pateiksite ateityje.

 16. Asmeninė informacija: informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su klientais, „Oriflame“ verslo partneriais ir kitomis trečiosiomis šalimis, kurių informaciją renkate ar kitaip apdorojate santykių su „Oriflame“ metu.

 

 

2. REGISTRACIJA IR NARYSTĖ

2.1.        „Oriflame“ verslo partneriu esate registruojamas tada, kai patvirtiname Jūsų prašymą ir skiriame Jums verslo partnerio numerį. Jūsų kaip „Oriflame“ verslo partnerio priėmimo sąlygos pateikiamos Elgesio taisyklėse, nurodytose Sėkmės plane. Mes turime teisę savo nuožiūra priimti ar atmesti bet kurią registracijos praišką.

2.2.        Mes turime teisę taikyti vienkartinį registracijos mokestį už pradinį rinkinį, kurį sudaro produktų, dokumentų ir vadovų rinkinys, padėsiantis pradėti jūsų bendradarbiavimą su mumis.Šis mokestis bus įtrauktas į Jūsų pirmąjį užsakymą. Kiekvienais metais taip pat galime imti ir metinį atnaujinimo administravimo mokestį. Vykdydami savo komercines ir rinkodaros programas, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir savo nuožiūra imti ar neimti bet kokius pradinio rinkinio ar metinio atnaujinimo administravimo mokesčius; taip pat modifikuoti, pašalinti ar pridėti bet kokius registracijos reikalavimus, apie kuriuos jums bus tinkamai pranešta iš anksto laikantis šių sąlygų.

2.3.       Ši Sutaris baigia galioti kiekvienais metais Sutarties registracijos dieną. Mes turime teisę savo nuožiūra priimti ar atmesti atnaujinimo paraišką, atnaujinti taisykles ar įvesti sutarties atnaujinimo mokestį. Kiekvienas šios Sutarties kasmetinis patęsimas atliekamas atsižvelgiant į tuo metu galiojančias Sutarties sąlygas, o jūsų prašymas ją pratęsti reiškia, kad sutinkate su tuometinėmis Sutarties sąlygomis.

2.4.       Jūsų registracija ir Verslo partnerio Sutartis baigsis galioti praėjus metams nuo registracijos datos. Jeigu per minėtą laikotarpį nepateiksite nei vieno užsakymo arba jeigu nieko neužsisakysite per 12 mėnesių nuo paskutinio savo užsakymo pateikimo dienos, registracija bus nutraukiama automatiškai.

2.5.       Tiek Jūs, tiek „Oriflame“ bet kuriuo metu gali nutraukti narystę, kaip nurodyta Sąlygose.

2.6.       Narystė Jums suteikiama asmeniškai ir negali būti skiriama ar perleidžiama kitam asmeniui be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.

2.7.        Jei išskirtiniu atveju registruojate remiamą asmenį jo vardu, mes darome prielaidą, kad gavote šio asmens raštišką įgaliojimą. Draudžiama registruoti be įgaliojimo. Mes laikome Jus visiškai atsakingu už visas pretenzijas, išlaidas ir sumas, patirtas dėl tokios registracijos. Be to, Jūsų užregistruotas asmuo gali Jums pareikšti pretenziją remdamasis privatumą reglamentuojančiais įstatymais ir civiline teise. Tam tikrais atvejais galite būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

2.8.        Užsiregistravęs:

 

 

 1. turėsite teisę pirkti „Oriflame“ gaminius pagal šias Sąlygas, taip pat naudotis ir gauti kitas privilegiijas, kurios nurodytos „Oriflame“ sėkmės plane, taip pat bet kurioje kitoje Komercijos programoje; ir;

   

 2. būsite įpareigotas griežtai laikytis Verslo partnerio Sutarties, įskaitant šias Sąlygas. Šios sąlygos yra neatsiejama jūsų Verslo partnerio Sutarties dalis. Iškilus prieštaravimams tarp šių Sąlygų ir bet kurio kito dokumento, kuris įeina į Verslo partnerio Sutartį, viršenybę turi Sąlygos. 

 

3. TEISĖ ATSISAKYTI NARYSTĖS (PASIRINKIMO LAIKOTARPIS) IR ATSISAKYMO PASEKMĖS

 

 

3.1.       Bet kuriuo metu galite nutraukti narystę nenurodęs priežasties, jei apie tai pranešite mums raštu. Vos gavę Jūsų pranešimą, mes iš karto patvirtiname, kad gavome Jūsų prašymą nutraukti narystę. Norėdami pranešti mums apie narystės nutraukimą galite pasinaudoti Narystės nutraukimo.

3.2.       Jei nutrauksite savo Verslo partnerio Sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo registracijos, grąžinsime Jums visus sumokėtus pinigus ir patirtas išlaidas bei atgal priimsime visus Jūsų pirktus gaminius (įskaitant mokymo ir reklaminę medžiagą, verslo vadovus ir rinkinius) ir atšauksime užsakytus, bet dar neįteiktus produktus ir paslaugas. Visi produktai, už kurios prašoma grąžinti pinigus, turi būti grąžinti į Žalgirio g. 92-310, Vilnius 09300, Lietuva per 21 dieną nuo jūsų atšaukimo dienos. Dėl saugos reikalavimų ir higienos priežasčių galime atgal nepriimti išpakuotų kosmetikos gaminių, kurie nebebūna tokios pačios būklės kaip pirkimo metu. Už šiuos produktus sumokėtos lėšos bus grąžintos juos pristačius, arba nedelsiant, jei mes tų produktų dar nepristatėme.

3.3.        Jei narystė bus nutraukta vėliau nei per 14 dienų nuo jūsų registracijos, tada:

 1. mes grąžinsime jums visas įmokas ir mokesčius, kuriuos sumokėjote per 30 dienų iki sutarties nutraukimo (i) tapti ar likti verslo partneriu (įskaitant pratęsimo mokesčius); ir/arba (ii) už bet kokias reikalingas mūsų siūlomas papildomas paslaugas (kaip mokymai internetu, elektroninė prekyba ir siuntimas), su sąlyga, kad iš grąžinamos išmokos galime atskaityti visus jums sumokėtus komisinius, susijusius su išmokomis, ir;

   

 2. galite grąžinti mums bet kokius produktus (įskaitant mokymo ir reklaminę medžiagą, verslo vadovus ir rinkinius), kuriuos įsigijote per 12 mėnesių iki Sutarties nutrarukimo ir kurie liko neparduoti. Mes sumokėsime jums šių produktų kainą (su PVM), nebent šių produktų būklė pablogėjo dėl jūsų poelgio ar įsipareigojimų nevykdymo. Tokiu atveju bus išskaičiuota padaryta žala ir pagrįstas siuntimo mokestis.

   4. GAMINIŲ PIRKIMAS

  A. UŽSAKYMAS 

  4.1.    Norimus gaminius galite užsisakyti iš katalogo. Užsakymo pateikimas – tai Jūsų sutikimo pirkti pasirinktus gaminius patvirtinimas.

  4.2.    Užsakymas laikomas pateiktu, kai vykdomi šie veiksmai:

  •  jeigu užsakoma telefonu: pranešėte mūsų klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojui, kuriuos gaminius norėtumėte pirkti, ir jis suformavo bei patvirtino jūsų užsakymą; arba
  • jeigu užsakoma internetu: nurodėte gaminius, kuriuos norėtumėte pirkti, ir pasirinkote „Įdėti į krepšelį“ (bet kuriuo metu galite peržiūrėti ir keisti pirkinių krepšelio turinį – keisti gaminių kiekį, šalinti vieną ar visus gaminius iš pirkinių krepšelio);
  • pateikėte pristatymui atlikti reikalingus asmens duomenis ir patvirtinate, kad šie duomenys gali būti panaudoti mūsų Privatumo politikoje nurodytais tikslais; ir pasirinkote norimą pristatymo ir atsiskaitymo būdą.

4.3.      Užsisakę prekes internetu, užsakymo mūsų svetainėje pakeisti negalėsite. Tam Jums reikės susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi elektroniniu paštu info@oriflame.lt arba tel.  (+ 370 5) 234 3732.

4.4.    Kai priimsime Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu Jums bus išsiųstas užsakymo patvirtinimas ir įsigalios pirkimo sutartis. Mes turime teisę Jūsų užsakymo nepriimti, nenurodę priežasties. Jums bus grąžintas bet koks jau atliktas mokėjimas.

4.5.      Užsakymo patvirtinime pateikiama Jums siunčiamų gaminių suvestinė. Jame taip pat nurodoma svarbi informacija apie Jūsų kaip pirkėjo teises apie produktų grąžinimą ir susijusius dalykus.

4.6.    Jei prekes užsisakote internetu, atkreipkite dėmesį į tai, kad:

4.6.1. sudaryta sutartis Jums nebus pateikiama ar prieinama: sutartis sudaroma pagal Jūsų užsakymą ir svetainėje skelbiamas ar kitaip pateiktas Sąlygas (galima išsaugoti elektroniniu formatu arba atsispausdinti);

4.6.2. sutartis gali būti sudaroma tik lietuvių kalba ir jokiomis kitomis kalbomis;

4.6.3. „Oriflame“ laikosi Sąlygų 9 straipsnyje pateiktų Elgesio kodekso nuostatų.

4.7.    Negalite atšaukti atliktų ir apmokėtų užsakymų, išskyrus 5 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

4.8.     Užsakymai gali būti pateikiami bet kuriuo paros metu, išskyrus tam tikrus apribojimus baigiantis katalogo galiojimo laikotarpiui, kai katalogas yra atnaujinamas.

4.9      Ne visada yra galimybė įsigyti norimų gaminių. Jei Jums pateikus užsakymą gaminio sandėlyje neturime, dėsime visas pagrįstas pastangas, kad būtumėte apie tai informuoti prieš baigiant apdoroti Jūsų užsakymą ir turėtumėte galimybę jį pakeisti arba jo atsisakyti.

4.10   Kartais     elektroninė     katalogo    versija    gali     būti     laikinai    nepasiekiama     dėl    įvairių     techninių priežasčių. „Oriflame“ nėra atsakinga už negalėjimą prisijungti ir nepriima jokių su tuo susijusių klientų ar kitų lankytojų pretenzijų.

4.11     Išskirtiniais atvejais galime Jums leisti teikti užsakymus kitų asmenų vardu naudojant specialią interneto priemonę. Kaip nurodoma „Oriflame“ sėkmės plane, užsakymus galite teikti tik Jums pavaldžių verslo partnerių vardu ir turėdamas aiškų jų suteiktą įgaliojimą. Nusprendę pasinaudoti šia priemone, tik Jūs būsite atsakingi už visas pretenzijas dėl prekių užsakymo be įgaliojimo ir (paprastai) bet kokių privatumo pažeidimų, taip pat už visas išlaidas, kurias dėl užsakymo gali patirti „Oriflame“ ar asmuo, kurio vardu buvo pateiktas užsakymas.

B.KAINOS IR ATSISKAITYMAS

 

4.12      Išskyrus atvejus, kai nurodoma kitaip, kataloge pateiktos gaminių kainos yra mažmeninės gaminių užsakymo kainos, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Visos kainos nurodomos vietine valiuta ir su PVM.

4.13      Pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti kainas, tačiau joks Jūsų pasirinktų gaminių kainos pakeitimas prieš pateikiant užsakymą nebus laikomas sutarties dalimi, nebent Jūs ir mes aiškiai dėl to sutiktume.

4.14      Į kainą neįskaičiuoti transporto, pristatymo ir kiti mokesčiai, kurie į kainą įtraukti užsakymo metu tai aiškiai nurodant. Jų dydis priklauso nuo Jūsų pasirinkto pristatymo būdo. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad galutinės kainos gali keistis dėl valstybinių apmokestinimų, mokesčių, rinkliavų už produktus ir bet kokią verslo partnerio veiklą pagal Verslo partnerio Sutartį dėl naujų taisyklių arba dėl bet kurios valdžios institucijos sprendimo.

4.15      Kartais gali būti taikomos nuolaidos. Papildomos nuolaidos Jums gali būti taikomos pagal „Oriflame“ sėkmės planą. Ne visais atvejais jos nurodomos pirkimo sąskaitose faktūrose. Jei turite klausimų dėl kainų apskaičiavimo, visada galite kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių el.paštu info@oriflame.lt arba tel. (+ 370 5) 234 3732.

4.16      Atsiskaityti galima mokėjimo kortele, banko pavedimu arba kitais šiose Sąlygose nurodytais būdais. Suteikiame galimybę atsiskaityti daugeliu pagrindinių mokėjimo kortelių. Paprastai lėšos iš Jūsų mokėjimo kortelės nuskaitomos, kai užsakymas paruošiamas išvežti. Jei išskirtiniais atvejais lėšos iš Jūsų mokėjimo kortelės bus nuskaitytos prieš išsiunčiant užsakymą, Jūs turite teisę reikalauti grąžinti pinigus pagal 3.2, 3.3 ir 5.3 straipsnių nuostatas.

4.17      Skolų išieškojimo tikslais bendradarbiaujame su „Intrum Lietuva“, ir (arba) „Sergel“ grupe. Šie paslaugų teikėjai gali siųsti pranešimus ir priminimus apie neatliktus mokėjimus. Paprastai visas sąskaitas nurodytu būdu reikia apmokėti per 14 kalendorinių dienų. Pavėluotų mokėjimų palūkanos gali būti imamos kiekvieną dieną pagal vyraujančią skolų išieškojimo įmonės palūkanų normą, taip pat kaip ir pagrįstos skolų išieškojimo išlaidos.

4.18     Daugiau informacijos apie mokėjimo būdus (įskaitant vėlesnio apmokėjimo sąlygas) gausite susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi el.paštu info@oriflame.lt arba tel.

(+ 370 5) 234 3732.

4.19      Siekiant užtikrinti atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis internete saugumą, visa mokėjimo informacija užšifruojama. „Oriflame“ bendradarbiauja su įgaliotais mokėjimo paslaugų teikėjais, tad mokėjimo kortelių duomenys apdorojami tinkamai ir laikantis tarptautinių mokėjimo kortelių duomenų saugumo standartų.

4.20      Jei siūlome periodinių atsiskaitymų mokėjimo kortele paslaugą, turėsite galimybę užsisakyti šį patogų mokėjimo būdą. Pateikiant užsakymą bus sudarytas įgaliojimas kitus mokėjimus nuskaityti iš Jūsų mokėjimo kortelės. Suma bus nuskaityta „Oriflame“ išsiuntus užsakytus gaminius. Periodinių mokėjimų paslaugos galima atsisakyti bet kuriuo metu savo vartotojo paskyroje keičiant mokėjimo kortelių nuostatas.

 

 

C. PRISTATYMAS IR RIZIKOS PERDAVIMAS

4.21      Užsakyti gaminiai pristatomi tik Teritorijoje.

4.22      Gaminiai pristatomi užsakyme nurodytu adresu.

4.23     Jūsų užsakymą apdorosime ir pristatysime kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Mes neatsakome už vėlavimą pristatant gaminius, jei vėluojama dėl aplinkybių, kurių negalime kontroliuoti.

4.24      Pristačius gaminius, atsitiktinio sugadinimo rizika ir nuosavybės teisė į juos pereina Jums.

4.25      „Oriflame“ nėra atsakinga už tai, kad užsakymas nebuvo pristatytas, buvo pristatytas klaidingai ar pavėluotai, jei taip nutiko dėl to, kad pateikėte neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

4.26      Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai atšaukti Jūsų užsakymą, jei turime pagrindą įtarti, kad pažeidėte bet kurią iš šių Sąlygų nuostatų.

 

D.GAMINIŲ ATITIKTIS

4.27. Mes garantuojame, kad „Oriflame“ produkcija gaminama laikantis Kosmetikos gaminių geros gamybos praktikos vadovo (EN ISO 22716:2007) ir „Oriflame“ praktikos kodekso reikalavimų.

 

5. TEISĖ ATŠAUKTI UŽSAKYMĄ

 

 

5.1.        Mes griežtai laikomės Teritorijoje galiojančių gaminių grąžinimo taisyklių (papildoma informacija – 5 straipsnio 3 pastraipoje).

5.2.        Kad galėtumėte pasinaudoti savo teise atšaukti bet kurį užsakymą ir grąžinti prekę, pristačius prekes, turite patikrinti siuntą ir įsitikinti, kad gaminiai gabenimo metu nebuvo apgadinti. Jūs arba Jūsų vardu gaminius priimantis asmuo privalote nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, apie tai pranešti klientų aptarnavimo skyriui, t.y. pateikti pretenziją, kurioje būtų apibūdinta nustatyta žala/trūkumai. Pretenziją galima pateikti internetu arba elektroniniu paštu info@oriflame.lt.

5.3.        Teisė grąžinti gaminius ir atgauti pinigus

 

5.3.1.            Jūs turite teisę atšaukti gaminio (-ių) užsakymą per 5.3.2 punkte nurodytą laikotarpį. Jei per atitinkamą laikotarpį persigalvojote ar dėl kokios nors kitos priežasties nusprendėte, kad gaminio nenorite, galite mums pranešti apie savo sprendimą ir Jums bus grąžinti pinigai.

5.3.2.            Užsakymą galima atšaukti bet kuriuo metu, net ir tada, kai el.paštu buvo gautas užsakymo patvirtinimas arba užsakymą žodžiu priėmė klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas, tačiau ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo gaminio ar paskutinio iš gaminių gavimo (jei užsisakėte ne vieną).

5.3.3.            Norėdami atšaukti užsakymą, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi el.paštu info@oriflame.lt., tel. (+ 370 5) 234 3732. Pranešimui apie atšaukimą galite naudoti Prekių atsisakymo (grąžinimo) formą. Taip pat galite mūsų svetainėje (www.oriflame.lt) užpildyti gaminių keitimo/grąžinimo paraišką. Šiuo atveju nedelsdami (pvz., el.paštu) patvirtinsime, kad gavome Jūsų prašymą atšaukti užsakymą. Patariame išsaugoti užsakymo atšaukimo patvirtinimo kopiją. Pasinaudoti savo teise atšaukti užsakymą galite tik kol nepasibaigęs atšaukimo laikotarpis. Jei apie užsakymo atšaukimą mums pranešite elektroniniu paštu ar atsiųsite laišką registruotu paštu, atšaukimas įsigalios laiško išsiuntimo dieną. Jei apie užsakymo atšaukimą pranešite telefonu, jis įsigalios Jūsų skambučio dieną.

 

5.3.4.            Jums bus grąžinta visa gaminių kaina, taip pat visi taikyti ir Jūsų sumokėti mokesčiai už pristatymą (išskyrus papildomas išlaidas, susidariusias dėl to, kad pasirinkote ne patį pigiausią mūsų siūlomą pristatymo būdą). Mes turime teisę iš grąžinamos sumos išskaičiuoti kompensaciją už bet kurio pateikto gaminio nuvertėjimą, dėl veiksmų, kurie galėjo būti sukelti Jūsų, išskyrus tai, kas yra būtina siekiant nustatyti gaminio pobūdį, savybes ir veikimą. Jums priklausanti suma bus grąžinta kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per (a) 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai iš Jūsų yra gauti grąžinami gaminia, arba (b) (jei tai bus anksčiau) per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Jūs pateikiate įrodymus, kad grąžinote gaminius, arba (c), jei jokie gaminiai nebuvo gauti – per 14 kalendorinių dienų nuo Jūsų pranešimo apie atšaukimą. Jei gaminius grąžinote dėl to, kad jie buvo nekokybiški arba neteisingai apibūdinti, prašom toliau skaityti 5 straipsnio 3 pastraipos 5 punktą.

5.3.5.            Jei gaminius grąžinote dėl to, kad jie yra nekokybiški arba neteisingai apibūdinti, grąžinsime visą trūkumų turinčio gaminio kainą, visus taikomus transporto mokesčius ir bet kokias pagrįstai Jūsų patirtas daikto grąžinimo išlaidas.

5.3.6.            Pinigus galime pervesti į Jūsų kredito kortelę, debeto kortelę ar grąžinti į jūsų nurodytą banko sąskaitą, nebent su Jumis buvo aiškiai susitarta kitaip. Bet kuriuo atveju dėl pinigų grąžinimo Jums nereikės mokėti jokių papildomų mokesčių.

5.3.7.            Jei gaminiai Jums jau pristatyti:

 

5.3.7.1.                 Privalote grąžinti mums gaminius nedelsiant ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo atšaukimo/sutarties nutraukimo dienos. Termino laikomasi, jei gaminiai mums išsiunčiami prieš pasibaigiant 14 dienų laikotarpiui;

 

5.3.7.2.                 nebent gaminiai yra nekokybiški arba neteisingai apibūdinti (žr. 5 straipsnio 3 pastraipos 5 punktą), „Oriflame“ yra atsakinga už tiesiogines gaminių grąžinimo išlaidas;

 

5.3.7.3.                 Esate teisiškai įpareigoti gaminius saugoti pas save ir tuo laikotarpiu tinkamai jais rūpintis;

 5.3.8               Kaip nurodyta 4 straipsnio 6 pastraipoje, kartu su užsakymo patvirtinimu Jums pateikiama išsami informacija apie Jūsų teisę atšaukti užsakymą ir paaiškinimas, kaip ja naudotis, įskaitant siūlomą grąžinimo formą.

 5.3.9           Įstatymai mus įpareigoja Jums pateikti sutarties reikalavimus atitinkančius gaminius. Kaip vartotojas Jūs visada turite teisę atsisakyti nekokybiškų arba neteisingai apibūdintų gaminių. 5 straipsnio 3 pastraipoje nurodyta Gaminių grąžinimo politika ir Sąlygos šios teisės niekaip neapriboja. Dėl savo teisių Teritorijoje galima pasikonsultuoti su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 5.4 Mes garantuojame, kad „Oriflame“ prekės ženklu pažymėti gaminiai buvo pagaminti mūsų pačių arba pagal mūsų užsakymą, tad jie atitinka aukščiausius kokybės standartus. Esame tikri, kad mūsų klientai bus visiškai patenkinti mūsų gaminiais. Šiuo tikslu siūlome papildomą „Oriflame“ garantiją, kuri leidžia Jums pakeisti nepatikusį gaminį arba susigrąžinti už jį visus pinigus. Pinigus galima susigrąžinti per 30 dienų nuo gaminio gavimo. Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie yra tyčia sugadinti ar netinkamai naudojami. Jei nebus pranešta kitaip, gaminio grąžinimas ir piniginė kompensacija pagal šį straipsnį bus vykdoma pagal šio straipsnio 5 dalies sąlygas. Ši garantija neturi įtakos jūsų įstatymų numatytoms teisėms.

 

6. „ORIFLAME“ VERSLO PARTNERIO PAREIGOS

 

 

6.1 Verslo partneriai perka ir turi teisę pardavinėti ir naudoti „Oriflame“ gaminius savo vardu ir savo lėšomis. Jei nuspręsite prekiauti „Oriflame“ gaminiais, būsite laikomas ir visais atvejais veiksite kaip nepriklausomas asmuo (dirbantis savarankiškai/ individualus prekiautojas), o ne kaip „Oriflame“ agentas ar darbuotojas. Jūs neturite jokių įgaliojimų derėtis, pirkti, parduoti ar apskritai sudaryti kokį nors susitarimą mūsų arba bet kurios kitos „Oriflame“ grupės įmonės vardu.

 

6.2 Jeigu nusprendėte prekiauti „Oriflame“ gaminiais, privalote gauti visus leidimus ir licencijas, taip pat užsiregistruoti Teritorijos įstatymų numatyta tvarka, kad galėtumėte nepriklausomai užsiimti verslu, įskaitant ir registraciją dėl duomenų apsaugos (žr. 6 straipsnio 7 pastraipą) ir mokesčių. Tik Jūs esate atsakingas už bet kokių su šia veikla susijusių mokesčių į valstybės biudžetą, muitų ar kitų mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą. Tik Jūs esate visiškai atsakingas už duomenų apsaugą ir privatumą reglamentuojančių šalies įstatymų reikalavimų laikymąsi naudojantis klientų asmens duomenis (žr. 6 straipsnio 7–13 pastraipas).

 

6.3 Mes leidžiame ne tik Jums, bet ir Jūsų klientams grąžinti ir keisti gaminius šiose Sąlygose nustatyta tvarka. Jūs pripažįstate, kad esate atsakingas už savo klientų informavimą apie jų teisę grąžinti gaminius ir kad būtent Jūs grąžinsite mums gaminius jų vardu.

 

6.4 Jūs palaikysite „Oriflame“ įvaizdį ir reputaciją. Jūs nedarysite jokių pareiškimų ar veiksmų, kurie pakenktų„Oriflame“ ar gaminių įvaizdžiui. Veiklos vykdymo metu gerbsite ir laikysitės įstatymų, elgsitės etiškai ir vengsite neteisingų, klaidinančių ar perdėtų teiginių apie gaminius, nenaudosite klaidinančių, apgaulingų ar nesąžiningų verslo metodų. Jūs reklamuojate gaminius pagal kataloge pateiktą informaciją ir reklamos medžiagą, kurią pateikia “Oriflame”.

 

6.5 Jūs pripažįstate, kad „Oriflame“ prekių ženklai, mūsų prekybinis pavadinimas bei logotipas, internetinės priemonės ir duomenų bazės yra „Oriflame“ nuosavybė, ir sutinkate jokiu būdu jų nepažeisti. Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad visas „Oriflame“ vardu įgytas prestižas priklauso „Oriflame“. Mūsų prašymu Jūs sutinkate pasirašyti dokumentą (-us), kurio (-ių) mes pagrįstai prašome norėdami tai patvirtinti.

 

6.6 Verslo partneris supranta ir sutinka, kad šio susitarimo sąlygos ir jame nurodyta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, „Oriflame“ sėkmės planu, komercinėmis programomis, Vidaus politika ir procedūromis, mūsų duomenų bazėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią duomenų bazę su asmenine informacija) ir mūsų internetinėmis priemonėmis yra patentuota informacija ir mūsų intelektinės nuosavybės teisių objektas. Verslo partneris negali naudoti jų ar jų dalies, išskyrus tuos atvejus, kai vykdoma šiame susitarime nurodyta veikla.

 

6.7 Jūs turite teisę naudotis bet kokiais “Oriflame” sėkmės plano ir visų komercijos programų, prieinamų visiems verslo partneri, teikiamais privalumais. Norėdami ir toliau naudotis bet kurios konkrečios komercinės programos teikiamais privalumais, turite laikytis specialių sąlygų, kurios taikomos toms komercinėms programoms.

6.8 Pristatydamas „Oriflame“ gaminius Jūs griežtai laikysitės Elgesio taisyklių ir Etikos kodekso nuostatų.

6.9 Jūs kompensuosite, ginsite ir atstovausite mus, mūsų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, atstovus ir tiekėjus nuo visų ir kitų veiksmų, procedūrų, pretenzijų, atsakomybės, žalos, nuostolių, išlaidų, įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius, kylančius dėl jūsų padarytų šios Sutarties pažeidimų ar kitų įsipareigojimų kylančių iš jūsų bendradarbiavimo su “Oriflame” nevykdymo, ir nuo jų apsaugosite.

 

 

Duomenų apsaugos atsakomybė

 

6.10 Kaip verslo partneris Jūs turite teisę rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti ir atnaujinti asmeninę informaciją. Kaip nepriklausomas asmeninės informacijos duomenų valdytojas Jūs garantuojate ir sutinkate laikytis visų taikomų duomenų apsaugos ir privatumą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų be apribojimų, įskaitant Reglamentą (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Direktyvą 2002/58/EB (elektroninio privatumo direktyva), kaip numatyta nacionaliniuose teisės aktuose, šių dokumentų pataisymuose, papildymuose ir kurie yra kartas nuo karto yra keičiami. Pagal šiuos įstatymus Jūs privalote laikytis duomenų apsaugos principų.

 

6.11 Jei norite būti kliento rėmėju, kad jis taptų „Oriflame“ verslo partneriu, galite tiesiogiai iš kliento rinkti asmeninę informaciją. Jūs privalote griežtai laikytis mūsų rėmimo tvarkos, apie kurią jums laikas nuo laiko pranešama, taip pat užtikrinti, kad bet kokios asmeninės informacijos naudojimas atitinka galiojančius įstatymus.

 

6.12 Didelį dėmesį privalote skirti tam, kad būtų užtikrintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės klientų asmeninės informacijos apsaugai nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar pasinaudojimo, ypač kai tvarkomi duomenys perduodami per tinklą, taip pat nuo visų kitų neteisėtų formų duomenų tvarkymo. Atsižvelgiant į pažangiausius metodus ir įgyvendinimo išlaidas, šios priemonės turi užtikrinti, kad saugumas būtų proporcingas rizikai, kuri kyla tvarkant duomenis, ir saugotinos asmeninės informacijos pobūdžiui.

6.13 Jūs privalote nedelsdami pranešti „Oriflame“ apie bet kokį saugumo pažeidimą dėl kurio atsitiktinai ar neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami ar neteisėtai atskleidžiami asmens duomenys ar prieiga prie jų. Pranešti turite el. paštu privacy@oriflame.com nurodydami incidento priežastį bei paveiktus duomenis.

6.14 Jei bet kada gausite kliento ar bet kurio kito asmens, kurio asmeninę informaciją apdorojate, prašymą sužinoti apie jo teisių įgyvendinimą pagal Duomenų apsaugos įstatymus, Jūs privalote laikytis tokio prašymo tiek, kiek reikalaujama pagal taikomus įstatymus ir laikantis bet kokios „Oriflame“ nurodytos politikos, procedūrų ar mokymų.

 

6.15 Jūs galite tvarkyti asmeninę informaciją tik remdamiesi „Oriflame“ Privatumo politikos dokumentais, kurie pateikiami „Oriflame“ klientams ir verslo partneriams. Pasibaigus Jūsų santykiams su „Oriflame“, jūs garantuojate ir sutinkate, kad nedelsiant visą turima ar valdoma asmeninė informacija bus sunaikinta.

6.16 „Oriflame“ aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokias nuobaudas, išlaidas, mokesčius ir apskritai bet kokius jūsų patirtus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl galiojančių duomenų apsaugos ir privatumą reguliuojančių įstatymų pažeidimo.

 

Rinkodaros ir komerciniai pranešimai

 

6.17 Jūs privalote klientų tiesiogiai paklausti, ar jie sutinka iš jūsų gauti komercinio pobūdžio pranešimus apie „Oriflame“ gaminius; prieš siųsdami pranešimus turite gauti teigiamą sutikimą. Turite išsaugoti bet kurio komercinio pobūdžio informacijos gavėjo sutikimą, kuris apimtų sutikimo datą ir kalbą, kuria sutikimas buvo duotas. Bet kokia jūsų siunčiama komercinio pobūdžio informacija privalo informuoti gavėją apie jo teisę atsisakyti prenumeratos būsimiems pranešimams ir kaip jis ar ji gali tai padaryti, įskaitant informuoti jus el.paštu apie jo ar jos norą atsisakyti prenumeratos. Jūs sutinkate ir garantuojate, kad gerbsite bet kokios komercinės informacijos gavėjų pageidavimus.

 

6.18 Mūsų internetinės priemonės leidžia naudoti klientų asmeninę informaciją rinkodaros ir kitiems komerciniams pranešimams siųsti, jei griežtai laikomasi šių sąlygų:

 • esate kliento rėmėjas, paskatinęs jį tapti „Oriflame“ verslo partneriu, nebent buvo aiškiai susitarta kitaip;

   

 • rinkodaros ir kiti komerciniai pranešimai susiję tik su „Oriflame“ gaminiais;

   

 • aiškiai nurodyta, kad rinkodaros ir kiti pranešimai yra komerciniai;
 • pranešime nurodytas Jūsų kaip komercinio pranešimo siuntėjo vardas ir kontaktiniai duomenys, taip pat galiojantis elektroninio pašto adresas (ir/arba kita informacija, pavyzdžiui prenumeratos atsisakymo nuoroda), kuriuo klientai gali su Jumis susisiekti ir pranešti, kad daugiau nepageidauja gauti rinkodaros pranešimų;
 • rinkodaros pranešimų negalima siųsti klientams, kurie jų atsisakė;

 

  • 7.1       Mes Jums pristatysime visus užsakytus gaminius, jei šių gaminių turime.
  • kai galiojantys įstatymai nedraudžia reklaminių pasiūlymų, pavyzdžiui, nuolaidų, priedų ir dovanų, tai turi būti aiškiai nurodoma, o reikalavimai norintiems jais pasinaudoti yra nesudėtingi, aiškūs ir nedviprasmiški;

    

  • tokių komercinių ir rinkodaros pranešimų turinys neprieštarauja šių Sąlygų nuostatoms ir visoms komercinius pranešimus reglamentuojantiems teisės normoms.

    

   6.19 Visais atvejais draudžiama siųsti rinkodaros ir komercinius pranešimus nuo „Oriflame“ ar „Oriflame“ vardu.

    7. „ORIFLAME“ PAREIGOS

7.1       Mes Jums pristatysime visus užsakytus gaminius, jei šių gaminių turime.

 

7.2       Mes pabrėžiame, kad neprisiimame atsakomybės dėl gaminių stygiaus arba jų neturėjimo sandėlyje.

 

 

Mes patys, kitas „Oriflame“ subjektas arba trečioji šalis užtikrins, kad gautumėte pagal šiuo metu galiojantį „Oriflame“ sėkmės planą Jums priklausančią naudą/mokėjimus.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 1.  

  Mes galime nedelsdami nutraukti Jūsų narystę, prieš tai Jums pranešę, esant bet kuriai iš šių aplinkybių:

   

 • jei kuriame nors Jūsų pareiškime ar pateiktuose asmens duomenyse bus pateikta iš esmės netiksli ar neteisinga informacija;

   

 • jei į bet kokį teismą kreipiamasi dėl Jūsų bankroto arba jei nesate pajėgus mums sumokėti savo skolų suėjus terminui;

   

 • jeigu pažeidžiate bet kurias iš šių Sąlygų nuostatų ir pažeidimo neįmanoma pašalinti arba jei pažeidžiate bet kurias Etikos kodekso ir Elgesio taisyklių nuostatas;

   

 • jeigu pažeidžiate bet kurias iš šių Sąlygų, įskaitant jose nurodytų dokumentų, nuostatų ir pažeidimo, kurį įmanoma pašalinti, ir to nepadarote per 14 dienų nuo mūsų raštiško įspėjimo.

 

 

9. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

9.1 „Oriflame“ skundų nagrinėjimo tvarka pateikiama Elgesio taisyklėse.

 9.2 Visus skundus, klausimus ar prašymus galite siųsti „Oriflame“ klientų aptarnavimo skyriui el.paštu info@oriflame.lt arba pateikti tel. (+ 370 5) 234 3732. Jei Jūsų netenkina „Oriflame“ klientų aptarnavimo skyriaus atsakymas, galite kreiptis į Lietuvos tiesioginės prekybos asociaciją (http://www.ltpa.lt/lt/) arba į Europos tiesioginės prekybos asociaciją, SELDIA (www.fairselling.eu).

10. ELGESIO KODEKSAS

„Oriflame“ griežtai laikosi Lietuvos tiesioginio pardavimo asociacijos elgesio kodekso http://www.ltpa.lt/; SELDIA (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) ir Pasaulio tiesioginės prekybos asociacijų federacijos (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code- book.pdf) Elgesio kodekso nuostatų. „Oriflame“ iš savo verslo partnerių reikalauja griežtai laikytis šių kodekso nuostatų, kaip numatyta „Oriflame“ etikos kodekse ir Elgesio taisyklėse. Šių dokumentų kopiją taip pat galima gauti iš klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu info@oriflame.lt.

11. KLAIDOS IR JŲ TAISYMAS

Nors dedame visas pagrįstas pastangas, kad šioje svetainėje būtų pateikta tiksli ir nauja informacija, mes negalime garantuoti ar tvirtinti, kad svetainėje nėra klaidų. Dėl klaidų, atsiradusių įvedant duomenis, ar kitų techninių problemų, kartais pateikiama netiksli informacija. Mes pasiliekame teisę iš savo svetainės pašalinti visus netikslumus ir spausdinimo klaidas, įskaitant nurodytas kainas, siūlomus gaminius ar paslaugas, ir nesame už tokias klaidas atsakingi. Taip pat turime teisę bet kuriuo metu tobulinti ir (arba) keisti svetainės funkcijas, funkcionalumą ar turinį. Jei pastebėjote galimai neteisingą informaciją ar aprašymą, prašom susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.

12. NUORODOS

Mes turime teisę pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ar išteklius. Tai, kad šios nuorodos yra mūsų svetainėje, nereiškia, kad pritariame informacijai, gaminiams ar paslaugoms, į kuriuos jos nukreipia. Mes nesame atsakingi už jokio interneto segmento turinį ar veiklą, įskaitant kitas svetaines, į kurias nuoroda pateikta šiame puslapyje ar į kurias galima patekti iš šio puslapio. Prašome informuoti mus apie visas klaidas ar netinkamą medžiagą svetainėse, į kurias nuorodos pateiktos šiame puslapyje.

 13. BENDROSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties Sąlygoms taikoma Teritorijos teisė ir visi iš jos kylantys ar su ja susiję ginčai sprendžiami tik kompetentinguose Teritorijos teismuose. Teritorijos teismų jurisdikcija nėra išimtinė.

13.2. Jei kuri nors Sąlygų nuostata pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar dėl bet kokios priežasties neįgyvendinama, šios nuostatos negaliojimas nedaro likusios Sąlygų dalies negaliojančia.

13.3. Jei „Oriflame“ nereikalauja vykdyti kurios nors iš šių Sąlygų nuostatų, tai nereiškia, kad atsisakoma teisės reikalauti tą nuostatą vykdyti.

13.4. Mes pasiliekame teisę atnaujinti ir keisti šias Sąlygas. Visi pakeitimai ar naujos nuostatos įsigalioja nuo jų paskelbimo mūsų svetainėje www.oriflame.lt.

13.5. Norėdami toliau naršyti svetainėje ir užsisakyti gaminių, privalote sutikti su visais tokiais pakeitimais. Galime paprašyti jūsų aiškaus sutikimo, tačiau taip pat laikysime, kad sutinkate su pakeitimais, jei po jų įgyvendinimo ir toliau užsisakysite gaminius.

13.6.  Mes galime Jums siųsti perspėjimus, pranešimus, elektroninius laiškus, įprastus laiškus ir kitaip su

 

13.7. Jumis bendrauti, nebent nurodytumėte kitaip. Rinkodaros pranešimų nuostatus galima bet kuriuo metu atnaujinti prisijungus prie vartotojo paskyros. Sutikdami su šiomis Sąlygomis Jūs sutinkate, kad „Oriflame“ elektroniniu būdu (pvz., elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis, leidžiančiomis tiesiogiai kreiptis į Jus), siųstų Jums informaciją apie Jūsų sutartį ir (arba) Jūsų užsakymus, kad turėtumėte galimybę išsisaugoti informaciją, kuria būtų galima pasinaudoti ateityje ir jos nekeičiant kopijuoti ar atsispausdinti.

13.8. Šiose Sąlygose nurodytiems pranešimams terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai išsiunčiamas registruotu paštu. Pateikus pranešimą bet kokiu kitu būdu, pranešimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo gavimo dienos.

 

14. PRIVATUMO POLITIKA

 

14.1.     Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote, kad „Oriflame“ gali apdoroti jūsų asmeninius duomenis remiantis „Oriflame“ Privatumo politika.

 

14.2.     Toliau pateikiame papildomą svarbią informaciją apie „Oriflame“ Holdings BV “.

 

 

Pavadinimas

Oriflame Holdings BV

 

 

Adresas

Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nyderlandai

 

 

Kontaktiniai

Tel. + 370 5 234 3732

duomenys

El. p. info@oriflame.lt

 

 

 

Prekybos ar kitas

16061386

viešasis registras

 

 

 

 

 15SUSISIEKITE SU MUMIS

 

Jei esate susirūpinę dėl šių Sąlygų, prašom rašyti mums el.paštu info@oriflame.lt arba skambinti tel. (+ 370 5) 234 3732. Stengsimės kaip įmanydami geriau atsakyti į Jums rūpimusklausimus ir išspręsti Jūsų nurodytas problemas.

 

 

 

Atnaujinta: 23.04.2021