MOKĖJIMO ATIDĖJIMO PASLAUGŲ SĄLYGOS

1.             ĮVADAS IR TIKSLAS

Šiose atidėto mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose (toliau – “Sąlygos”) kartu su atidėto mokėjimo paslaugų rinkimo procedūromis, pateikiamos Oriflame Holdings BV-  Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nyderlandai (“Oriflame”) teikiamų atidėto mokėjimo paslaugų, kuriomis gali naudotis verslo partneriai, taisyklės, terminai ir sąlygos, ir jos pakeičia visus ankstesnius susitarimus, sąlygas, pareiškimus ar įsipareigojimus.

Atidėto mokėjimo paslaugų tikslas - padėti verslo partneriams vykdyti veiklą su "Oriflame", suteikiant jiems galimybę sumokėti už pirkinius po produktų ar paslaugų pristatymo dienos (toliau – “atidėto mokėjimo paslaugos”).

 

2.             TAIKYMAS

2.1.       "Oriflame" sprendžia, keičia ir keičia sąlygas, pagal kurias verslo partneriai gali kreiptis ir gauti atidėto mokėjimo paslaugas.

2.2.       Kad galėtų kreiptis dėl atidėjimo mokėjimo paslaugų, verslo partneriai turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

(i)            būti "Oriflame registruotu verslo partneriu; ir

(ii)           visiškai laikytis visų verslo partnerio įsipareigojimų, išvardintų verslo partnerio sutartyje; ir

(iii)          būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus; ir

(iv)          neturėti jokių įsiskolinimų "Oriflame".

 

 

3.             PRAŠYMAS

Norėdami pateikti paraišką dėl bet kokių atidėto mokėjimo paslaugų, verslo partneriai turi:

                  (i)          sutikti su šiomis sąlygomis; ir

                 (ii)          laikytis nustatytos paraiškos pateikimo tvarkos kaip nurodyta šiose sąlygose bei atidėtų mokėjimų paslaugų rinkimo tvarkoje; ir

                (iii)          pateikti toliau nurodytą informaciją:

§  vardą ir pavardę

§  identifikavimo numerį

§  adresą

§  el. pašto adresą

§  mobilaus telefono numerį

                (iv)          ”Oriflame“ gali prašyti pateikti dokumentus, kad patikrintų verslo partnerių pateiktą informaciją tiek, kiek tai leidžiama pagal taikytinus asmens duomenų privatumo įstatymus.

 

 

4.             ATIDĖTO MOKĖJIMO LIMITAI

 

4.1.       Galimi atidėto mokėjimo limitai verslo partneriams:

Lygis

Limito suma

Mokėjimo data

Sąlygos

1

125 EUR

16 dienų

Mažiausia suma

2

150 EUR

16 dienų

Automatiškai padidinta

Specialusis

Virš 150 EUR

16 dienų

Asmeniniu prašymu

 

4.2        "Oriflame" turi teisę bet kuriuo metu nustatyti ir keisti atidėto mokėjimo paslaugų limitus ir jų mokėjimo terminus, kaip nurodyta šiose taisyklėse. Bet koks atidėto mokėjimo paslaugų limitų padidinimas priklauso nuo to, ar verslo partneris sumokės visas "Oriflame"  mokėtinas sumas.

4.3        Verslo partneris įsipareigoja sumokėti Oriflame 1.00 Eur dydžio administravimo mokestį už kiekvieną pavedimą, apmokėtą pagal atidėto mokėjimo paslaugas.

 

5.             GALIOJIMAS

 

5.1          Visas atidėjimo mokėjimo paslaugų paraiškas turi patikrinti ir patvirtinti "Oriflame". Bet kokių atidėto mokėjimo paslaugų patikrinimas ir patvirtinimas atliekamas tik „Oriflame“ nuožiūra.

 

5.2          "Oriflame" turi teisę bet kuriuo metu patikrinti verslo partnerių pateiktų duomenų, ypač jų finansinio pajėgumo, buvimą ir tikrumą, taip pat bet kokią kitą informaciją, kurią "Oriflame" mano esant reikalingą. Verslo partneris pateikia teisingą ir galiojančią informaciją kreipdamasis dėl bet kokių atidėto mokėjimo paslaugų ir vėliau bet kuriuo metu "Oriflame" prašymu. Verslo partneris sutinka, kad "Oriflame" taip pat gali naudotis išorinėmis finansinėmis sistemomis, viešais ir oficialiai prieinamais duomenimis, kreditų biurais, sąrašais ir registrais, siekdama patvirtinti verslo partnerio egzistavimą ir jo pateiktus duomenis, taip pat jo finansinį pajėgumą arba jo laiduotojo ar jo verslo partnerių tinklo narių finansinį pajėgumą. Patikrinimo proceso metu "Oriflame" ir trečiosios šalys gali tvarkyti verslo partnerių asmens duomenis. Išsami informacija apie tokį tvarkymą, jo teisinį pagrindą ir tikslus aprašyta atitinkamuose privatumo pranešimuose.

 

5.3          Atidėto mokėjimo paslauga gali naudotis tik tie verslo partneriai, kurie baigė paraiškos teikimo procesą ir sėkmingai praėjo patikrinimo procesą. "Oriflame" gali pranešti verslo partneriui, kai atidėjimo mokėjimo paslaugos yra patvirtintos, tačiau "Oriflame" neprivalo pateikti verslo partneriui jokių atidėto mokėjimo paslaugos paraiškos atmetimo priežasčių. Tačiau bet kuri atidėto mokėjimo paslaugų paraiška gali būti atmesta dėl šių priežasčių:

 

(i)            Verslo partneris, laiduotojas ar bet kuris kitas verslo partnerių tinklo narys turi kokių nors neįvykdytų skolų Oriflame" ir (arba)

(ii)           Verslo partneris pateikė "Oriflame" pasenusią, neteisingą ar melagingą informaciją; ir (arba)

(iii)         "Oriflame" negalėjo patikrinti ar patvirtinti verslo partnerio pateiktos paraiškos ar informacijos; ir (arba)

(iv)         "Oriflame" gavo neigiamą pranešimą apie verslo partnerio finansinį pajėgumą; ir (arba)

(v)          Verslo partneris pažeidžia šių taisyklių ir verslo partnerio sutarties nuostatas; ir (arba)

(vi)         Verslo partneris pažeidžia galiojančius įstatymus.

5.4.       Bet koks atidėto mokėjimo paslaugų įgaliojimas yra asmeninis ir neperduodamas.

5.5.       "Oriflame"  turi teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kurį atidėto mokėjimo paslaugų įgaliojimą. Jei "Oriflame"  nusprendžia atšaukti bet kurį atidėto mokėjimo paslaugų suteikimą, verslo partneris iš karto sumoka visą mokėtiną sumą, įskaitant visus papildomus mokesčius.

 

6.             VĖLUOJANTYS MOKĖJIMAI

 

6.1          Jei verslo partneris delsia apmokėti bet kurį užsakymą su atidėto mokėjimo paslauga per taikomą mokėjimo terminą, verslo partneris privalo nedelsiant apmokėti užsakymą pagal šias taisykles ir verslo partnerio sąlygas. Verslo partneris sutinka sumokėti „Oriflame“ maksimalius 5 proc. nuo nesumokėtos sumos nuo 10-os vėlavimo dienos ir dar 15 proc. nuo nesumokėtos sumos, jei vėluojama ilgiau nei 20 dienų, kol skolos suma bus visiškai sumokėta.

 

6.2          Prieš bet kurio užsakymo pagal atidėto mokėjimo paslaugą apmokėjimo terminą "Oriflame" gali siųsti verslo partneriui priminimus el. paštu arba kitomis pranešimų sistemomis. Mokėjimo priminimo neišsiuntimas ar negavimas neatleidžia verslo partnerio nuo pareigos laiku sumokėti pagal šias taisykles mokėtinas sumas.

 

6.3          Vėluojant bet kurio užsakymo mokėjimams pagal atidėto mokėjimo paslaugą, "Oriflame" turi teisę savarankiškai arba padedama trečiųjų šalių imtis veiksmų, kuriais siekiama išieškoti lėšas, įskaitant visų pirma:

 

(i)            pradėti išieškojimo veiksmus, įskaitant pranešimus telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu ar raštu; ir (arba)

(ii)           perduoti verslo partnerio skolas išieškojimo agentūroms ar kitoms pirmiau minėtas paslaugas teikiančioms šalims, kurios vykdys išieškojimo veiksmus; ir (arba)

(iii)         pateikti duomenis apie neapmokėtas skolas verslo informacijos arba kreditų biurų registruose; ir (arba)

(iv)         parduoti gautinas sumas per internetines skolų biržas.

 

6.4          Verslo partneris sutinka, kad "Oriflame" arba bet kuri trečioji šalis - skolų išieškojimo agentūra - gali imti papildomus iki 55 EUR dydžio skolų išieškojimo mokesčius.

 

6.5          Verslo partneris pripažįsta ir sutinka, kad "Oriflame"  turi teisę bet kokias neapmokėtų užsakymų gautinas sumas iš neapmokėtų užsakymų pagal verslo partneriui teikiamą atidėto mokėjimo paslaugą perduoti tretiesiems asmenims.

 

6.6          „Oriflame“ turi teisę neribotą laiką neleisti bet kuriam verslo partneriui taikyti ir naudotis atidėto mokėjimo paslaugomis arba teikti naujus užsakymus, jei nėra apmokėtas arba pavėluotai apmokėtas bet kuris užsakymas pagal atidėto mokėjimo paslaugą. Blokavimas bus panaikintas tik tada, kai verslo partneris sumokės visas „Oriflame“ mokėtinas sumas, įskaitant palūkanas ir kitus „Oriflame“ pagal šias Taisykles taikomus mokesčius. Blokavimą gali panaikinti tik „Oriflame“ savo nuožiūra.

 

6.7          Verslo partneris įgalioja „Oriflame“ įskaityti visas sumas, kurias verslo partneris turi teisę gauti iš „Oriflame“ kaip bendradarbiavimo su „Oriflame“ dalį, už bet kokią skolą „Oriflame“, įskaitant administravimo mokesčius, palūkanas ir išieškojimo mokesčius.

 

 

7.             LAIDUOTOJAS

 

„Oriflame“ gali reikalauti, kad bet kuris verslo partneris, kuris kreipiasi dėl atidėto mokėjimo paslaugų, pateiktų laiduotoją, kuris patikimai atsakytų už visus ir kiekvieną atskirai verslo partnerio pagal šias Taisykles prisiimtų atidėto mokėjimo paslaugų įsipareigojimų (toliau - laiduotojas). Bet kuris verslo partneris, kuris yra rėmėjas, gali veikti kaip laiduotojas, kuris prieš tai turi būti gavęs „Oriflame“ leidimą naudotis atidėjimo mokėjimo paslaugomis ir sutikęs su šiomis sąlygomis. Sutikdamas su šiomis sąlygomis, laiduotojas atsisako užsakymo ir vykdymo ar bet kokių kitų panašių lengvatų, numatytų galiojančiuose įstatymuose, todėl „Oriflame“ gali tiesiogiai kreiptis į laiduotoją su prašymu įvykdyti ir sumokėti bet kokius pagal šias sąlygas verslo partnerio prisiimtus įsipareigojimus, neprivalėdama jų pirmiausia išieškoti iš pačio verslo partnerio.

 

 

8.             BENDROSIOS NUOSTATOS

 

8.1          Jei kuri nors šių sąlygų nuostata pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar dėl kokių nors priežasčių neįgyvendinama, tos nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių šių sąlygų nuostatų galiojimui.

8.2           Šios sąlygos yra atskira, tačiau papildanti ir verslo partnerio sutarties dalis. Išskyrus šiose sąlygose nurodytas konkrečias taisykles ir nuostatas, taikomos visos kitos verslo partnerio sutarties sąlygų nuostatos ir taisyklės, įskaitant sėkmės planą, etikos kodeksą ir elgesio taisykles bei privatumo politiką. Esant bet kokiam šių sąlygų ir verslo partnerio sąlygų neatitikimui, pirmenybė teikiama verslo partnerio sąlygoms. Be to, esant bet kokiam prieštaravimui tarp šių sąlygų ir atidėto mokėjimo paslaugų surinkimo tvarkos, pirmenybė teikiama šioms sąlygoms.

 

8.3           Šios sąlygos priimamos ir sudaromos elektronine forma. Verslo partneriai turi atsispausdinti arba išsaugoti ir pasilikti šių sąlygų kopiją. Nepaisant to, „Oriflame“ bet kuriuo metu gali pareikalauti, kad verslo partneris atspausdintų ir pasirašytų šias sąlygas, kurios turi būti išsiųstos „Oriflame“ per penkias (5) darbo dienas dėl bet kokio atidėjimo mokėjimo paslaugų suteikimo, priešingu atveju „Oriflame“ nedelsdama panaikins atidėjimo mokėjimo paslaugų leidimą.

 

8.4          „Oriflame“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai atnaujinti, nutraukti ir pakeisti šias sąlygas savo nuožiūra, apie tai iš anksto tinkamai pranešdama verslo partneriui. Bet kokius tokius šių sąlygų pakeitimus verslo partneris priima kaip sąlygą toliau naudotis atidėto mokėjimo paslaugomis ir jomis naudotis. „Oriflame“ laikys, kad verslo partneris sutiko su pakeitimais, jei verslo partneris toliau užsakinės produktus, prašydamas ir naudodamasis atidėto mokėjimo paslaugomis.

 

8.5          Verslo partneris, pateikdamas užsakymą pagal šias taisykles, garantuoja ir sutinka, kad jis nesikreipia dėl jokių atidėto mokėjimo paslaugų, siekdamas naudoti produktus, todėl jis nėra vartotojas šių taisyklių prasme ir todėl bet koks kreipimasis dėl bet kokių atidėto mokėjimo paslaugų yra skirtas jo veiklai su „Oriflame“ skatinti.

8.6          Šioms sąlygoms taikomi Lietuvos įstatymai. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šių sąlygų, pirmiausia sprendžiami taikiai. Nesant susitarimo, tokie ginčai sprendžiami taip, kaip numatyta verslo partnerio sąlygose.